Yunanistan bir Avrupa ülkesi

Yüzölçümü: 131 944 km.kare Nüfus: 8 957 000 Nüfus artış hızı: %0,7

Başkent: Atina (nüfusu 2 540 241) Önemli kentler: Selanik (345 000)

Dil: Yunanca

Yunanistan eski bir tarihi olan ufak bir Avrupa ülkesidir. Doğu Akdeniz’de Balkan yanmadasının alt ucunda yer alır. Topraklarının beşte bir kadarın adalardan oluşur. Bunlar içinde en büyükleri Girit, Eğri boz ve Rodos adalarıdır. Avrupa ölçülerine oranla Yunanistan oldukça az gelişmiş bir ülkedir. Topraklarının üçte birinden azı tarıma elverişli olduğu halde, nüfusun hemen hemen yansı toprakla uğraşır. Tarım, ülkenin başta gelen sanayi dallarına da kaynaklık eder. Yunanlılar öteden beri denizcilikle uğraşmışlardır. Bugün dün yanın yedinci büyük ticaret filosuna sahiptirler. Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğini sona erdiren Londra konferansı (1830) ile bağımsızlığa kavuşan Yunanistan’da, bu tarihten sonra bir krallık kurulmuştur. 1967 yılında, “albaylar cuntası” adı verilen bir askerİ cunta tarafından gerçekleştirilen askeri darbe sonunda ülke bir baskı rejimiyle yönetilmeye başlanmıştır. 1973 yılında yapılan halk oylaması ile cumhuriyet rejimi kabul edilmiş, 1974 yılında Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı banş harekâtı sırasında cunta devrilmiş ve parlamenter demokrasi işlemeye başlamıştır. Yunanistan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi üyesidir. Üyesi olduğu Nato’ nun ise, askeri kanadından çekilmiştir.

Yer şekilleri: Balkan yarım adasının en güney ucunda yer alan Yunanistan, yarımadanın temel görünümlerine sahiptir. Toprakların büyük çöküntülere uğraması, kıyıların kısmen batmasına, denizle kara parçalarının birbirinin içine girmesine ve Ege denizi içinde sayısız adaların oluşmasına yol açmıştır. Dağlık Girit adası ile Rodos’un merkez dağları, kıta Yunanistanında kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanan, genellikle kireçtaşı yapılı dağ sistemlerinin uzantılandır. Bu dağların yamaçlarından yazın kuruyan dereler akar. Orta Yunanistan’daki Pindus dağları 2 400 metrenin üstüne ulaşır. Tesalya bölgesinde bulunan Olimpus dağı, Yunanistan’ın en yüksek dağıdır (2 911 m). Yunanistan’ın jeolojik yapısı nedeni ile sık sık depremler görülür. Eski çağlarda, Ege bölgesinde volkanik etkinlikler görülmüştür.

Yüksek alanlarda ağaçlarını yitirmiş, çıplak veya çalılarla kaplı, taşlı ve yoksul topraklar vardır. Daha alçaklardaki bölgelerde zeytinlikler, bağlar, meyve bahçeleri ve otlaklar görülür. Ülke topraklarınm yaklaşık olarak üçte birini oluşturan ova ve vadilerdeki verimli topraklarda pirinç, tütün ve tahıl yetiştirilir. Kuzey Yunanistan üç bölgeye ayrılır. Bunlar Trakya, Makedonya ve Epir bölgeleridir. Trakya’nın bataklık kıyı ovalarının gerisinde engebeli dağlar ve verimli vadiler yer alır. Makedonya, bu görünümleri batıda Epir bölgesine doğru devam ettirir. Epir bölgesi, Yunan denizi boyunca, Patras körfezine kadar uzanır. Makedonya’daki Selanik ovası, ülkenin en zengin tarım bölgelerinden biri ve Atina’dan sonra ikinci önemli sanayi bölgesidir. Teselya da, dağlarla çevrili zengin bir ovadır. Teselya’yı Epir’den Pindus sıradağları ayırır.Pindusların doğusunda Korint’ten güney Tesalya ovalarına kadar uzanan eski Hellas’m merkezi yer alır. Atik ovası Saronik körfezindeki Sounion burnuna kadar uzanır. Korint körfezinin güney kıyıları dağlıktır. Korint kenti ile Saronik körfezi arasında 1893 yılında açılan Korint kanalı 6,4 km. uzunluğundadır. Bu kanal günümüzde fazla kullanılmamaktadır.

Korint kanalının güneyinde büyük bir yarımada olan Mora bulunur. Mora yanmadası, dağlık ve tarıma elverişsizdir. Uzun, koşut dağ sıralan güneyde derin deniz girintileri ile birbirinden aynlan dağlık burunlar oluşturur. Sparta gibi küçük ve birbirinden ayrı havzalar ve güneydoğuda, denize açılan birçok küçük ovalar bulunur. Kıyılarda dar, fakat hemen hemen kesintisiz bir ova şeridi vardır.

Yunanistan topraklarının % 20’si, yani yaklaşık olarak 24 000 kilometre karelik bölümü, sayıları 430’un üstünde ve bazıları çok küçük olan adalardan oluşur. Batı kıyıları açığında bulunan Yunan adaları nispeten daha büyüktür. En kuzeydeki Korfu adası çok yoğun nüfusludur. Bu grubun önemli öbür adaları Levkas, Kefalonya ve Zante’dir. Doğu kıyılarına yakın adalar içinde en büyüğü Eğriboz adasıdır. Trakya açıklarında Taşoz, Semendirek ve Linıni adaları bulunur. Güneybatıda yer alan kuzey Sporatların en büyüğü Skiros adasıdır. Ege denizinin ortasında bulunan kayalık Siklat adalarının en önemlileri Paros, Naksos, Mikonos ve tarihte birçok volkanik patlamalara uğramış olan Santorin adasıdır. Türkiye açıklarındaki adalar içinde Midilli, Sakız ve Sisam sayılabilir. Güneydoğuda, yer alan Sporatlar (on iki ada) Rodos adasında sona eren bir dizi küçü adadan oluşur. Yunanistan’ın en büyük adası, Mora yanmadasından 97 km. uzakta bulunan Girit adasıdır. 260 km. uzunluğundaki bu adanın limanları Ege denizine bakan kıyılarında kurulmuştur.

 

Yorumlar
Bu yazı için daha önce yorum girilmedi. Yorum bırakarak başka kullanıcıların bu yazı hakkında ek bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
Yorum Yap