Çorum Antalya Otobüs Bileti

Çorum Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Antalya ve yöresi, yüzyıllarca geriye uzanan bir süreç içinde, önemli uygarlıkların kurulup yaygınlaştığı bir alan olmuştur, törede, Anadolu’daki ilk insan olan Homo sapiens ’ten ve Homo Neanderthalis ’ten izler bulunmuştur. Bu da yörenin aşağı yukarı illi bin yıllık bir uygarlık geçmişi olduğunu gösterir. Yöreye dağılmış yüze yakın antik kent, zengin tarihsel yapıtlarla dolu görkem- i geçmişi yansıtır. Lidyalılar’ın ve Persler’in egemen olduğu dönemlerin ardından Helenistik Dönem gelmiş, bu dönemi de Roma ve Bizans egemenlikleri dönemi izlemiştir, i-ör ede, VII. yy’dan sonra Müslüman-Arap etkisi görülmeye başlamış, XI. yy’dan sonra Türk-lslam kültürü egemen olmuştur. Müslüman Türkler’le başlayan yeni dönemde kültürel yapı, günümüzdeki çizgilerini kapanmaya başlamıştır.

TÜRKLER’DEN ÖNCE: Yöredeki en ski yerleşme izleri, Karain Mağaraları’ndandır. insan etkinlikleri açısından kırk bin yıllık bir geçmişi olan Karain’de, Homoapiens’ten izler vardır; ayrıca Homo Nean- erthalis’in bir azı dişi bulunmuştur. Mağada, Roma ve Bizans dönemlerinden de kalıntılar vardır. Antalya Körfezi’nin batısındaki Beldibi kaya sığınağında, Orta Taş Çağı’ndan buluntular elde edilmiştir. Antalya sınırları içindeki Ksanthos, Patara, Antiphellos, Phellos, Kyaneai, Trysa, Simene, Arykanda, Akalissos, Limyra, Myra, Korydella, Rhodiopolis, İdebessos, Olympos, Phaselis, Olbia, Termessos, Ma- gydos, Perge, Sillyon, Aspendos, Selge, Side, Seleukis, Ptolemaios, Sellinos gibi Antik Çağ kentleri, yüzyıllar boyunca yörede ortaya çıkmış uygarlıkların ürünü olan birçok tarihsel yapıtla doludur. lö 2000 dolayında Anadolu’ nun en büyük uygarlığını, yaratmış olan Hitit ülkesi Antalya’yı da kapsıyordu. Eski Çağ ülkelerinden Pamfilya’nın tümü, Pisidya’nın güneyi, tsaurya’nın batısı ve Likya’nın doğusu, bugünkü Antalya’nın sınırları içinde kalıyordu. Batı ve Güneybatı Anadolu’daki kültürel yapıyı derinden etkilemiş olan önemli bir oluşum, lö XII. ve VIII. yy’lardaki iki büyük göç dalgasıdır. Kuzey Yunanistan’dan gelerek bu yöreyi istila eden Dorlar, Hitit uygarlığını altüst ederken, Helen kültürü de bu evrede oluşarak egemen olmaya başlıyordu. Arykanda, Aspendos ya da Termessos gibi kentlerin adlarındaki “nd”, “ss” gibi sesler ise, bunların Grekçe’ den de eski bir Anadolu dilinden kaynaklandığım düşündürmektedir. Hitit uygarlığının Dor istilasıyla sona ermesinin ardından Antalya yöresinde birçok bağımsız kent devleti ortaya çıkmıştır. Bu karmaşa ortamı içinde, kültürel yapı belirli bir uygarlıkla damgalanmış değildir.

Bu evrede Helen kültürü egemen olmuşsa da, kent devletlerindeki toplumsal-kültürel yapı, büyük ölçüde geçmişin birikimlerini yansıtmıştır. Pamfilya’da çağın en büyük uygarlıklarından biri yaratılmıştı. Çoğu ortaya çıkarılmış pek çok antik kent, bu uygarlığın ürünlerini barındırmaktadır. Pamfilya, o çağın kültürel-toplumsal yapısında önemli bir yeri olan “kâhinlik” kurumu açısından da ünlüydü. Patara kâhini, Delphoi kâhiniyle bir tutuluyordu (Günaltay, s.25). Patara kentindeki tiyatronun kalıntıları ve pek çok başka antik kent çağın görkemini yeterince yansıtmaktadır (Bak. Tarihsel Yapıtlar). Trakya üstünden Anadolu’ya girerek, Mezopotamya’ya dek uzanan Dor yayılması, çok yönlü oluşumlara yol açmıştır. Ege Adaları’ndaki Akalar, Anadolu’nun güney kıyılarına, iyonlar da Batı Anadolu’ya yerleşmişlerdi. Bütün bu oluşumlar içinde, toplumsal- ekonomik yapı da kültürel yapı da büyük bir sarsıntı geçirdi. Dor istilasından kaçan halklar, Anadolu’nun yerli halklarıyla karışarak, yeni halklar düştürürken, kültürel dönüşümler yaşanmasına da yol açtılar. Batı Anadolu’da ortaya çıkan İyonya kültürü, Antalya yöresini de etkiliyordu. Yunanistan ve adalardan gelerek yöreye yerleşenlerin dilleri Grekçe’den değişik olmakla birlikte, Helen kültürünü yaygınlaştırıp, halkın Helenleşmesine yol açıyordu, özellikle, kıyı kentlerinde deniz ticareti gelişmiş, ekonomik yaşamdaki canlanışa koşut olarak felsefe, tarih, matematik, coğrafya, sanat gibi alanlarda pek çok ünlü kişi yetişmiştir. Pamfilya yöresinde lö VII. yy’da başlayan Lidya egemenliği, lö 546’da yerini Pers egemenliğine bıraktı. Lidya’nın özellikle altın işleme ve mimarlık alanlarındaki gelişimi, bu evrede kesintiye uğradı. Bu dönemde doğuda büyük bir uygarlığın kurulmasına önayak olan Krezüs’ün önderliğindeki Persler, Lidyalılar’ı yendi. Pamfilya bu evrede Sardes Satraplığı’na bağlandı, lö 336’da Pers egemenliği yerini Helen egemenliğine bıraktı. Makedonya Kralı Büyük İskender’le birlikte Antalya’da Helenistik Dönem başladı. Daha sonra, Romalılar’ın da katıldığı bir güç çekişmesi ortaya çıktı. İS 65’te Romalılar’ın kesin denetimi sağlamalarına değin sürdü. Bu karmaşa ortamında kültürel yapı da bir çözülme ve dağılma içine girdi. Romalılar’ın egemenliği sağlamalarından sonra, Aspendos ve Perge gibi kentlerdeki birçok yapıt sökülüp Roma’ya götürüldü. Sanatta bir gerileme dönemi yaşandı. Bu çağda yöre, köle ticaretinin merkezi durumuna geldi, öte yandan deniz ulaşımındaki gelişmeler kent yaşamını hareketlendiriyordu. Antalya’nın bugünkü yerinde ilk kentleşme, Bergama Kralı II. Attalos’ca (İÖ 159-138), yöre Romalılar’a geçmeden önce, gerçekleştirilmiştir.

Çorum  Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Söylenceye göre, kurduracağı yeni bir kent için adamlarından yeryüzündeki cenneti bulmalarını isteyen Attalos’a, Antalya gösterilmiştir. Kentin buraya kurulmasının asıl nedeni, yakındaki Side’nin Bergama Krallığı’nca ele geçirilemeyişi olabilir. Bu yöredeki kentler en parlak dönemlerini İS II. ve III. yy’larda yaşamış; Patara ve Andriake gibi iki liman kenti tahıl depolarıyla (granarium) ün salmıştır. Batı ve Orta Anadolu’dan sağlanarak depolanan tahıl, buradan Roma’ya ve başka yerlere gönderilmekteydi. Birbirinden bağımsız kentlerin var olduğu Pamfılya Dönemi’nde yörede, ortak bir dil oluşmaya başlamıştı. Side’de bulunan ve henüz tam okunamamış bazı yazıtlardan ise, burada daha değişik bir dil konuşulduğu anlaşılmaktadır. Büyük İskender’le yöreye egemen dan Helen kültürünün etkisiyle, yerel şive özellikleri giderek yok olurken, zamanla bu dilin yerini “Koine” denen Yunanca almıştır. Hıristiyanlık, yörede ancak V. yy’da yaygınlaşabilmiştir. Hıristiyanlığın yaygınlaşması, dinselliğin büyük bir ağırlık taşıdığı o çağlarda köklü bir toplumsal değişmeye yol açmış; bu yönelişten yaşamın her alanı etkilenmiştir. Pek çok tapmak yapılmış; ancak kültürel canlanma daha çok dinsel kalıplar çerçevesinde kalmıştır. VII. yy başlarında Müslümanlığın yayılmasına yol açan Arap akınları, öncelikle Akdeniz kıyılarında etkili olurken, bu yörelerde Hıristiyanlıkla Müslümanlık da karşı karşıya gelmişlerdir. Bu yöneliş içinde Müslüman-Arap kültürü etkisini duyurmaya başlamıştır. Ancak bu yöneliş, Türkler’in Anadolu’ya gelişleriyle pekişecektir. Bölgenin kesin olarak Türkler’in eline geçmesi ve İslam dininin bir kültür etkeni olarak belirmesi XI. yy’da olmuştur.

Çorum’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Çorum Antalya Seferleri
Çorum Antalya Otobüs Firmaları