Diyarbakır Antalya Otobüs Bileti

Diyarbakır Antalya otobüs bileti  fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

ANTALYA KENTİ: Antalya kenti, Antalya Ovası’nın verimli toprakları üzerinde kurulmuştur. Kenti üç tarafından %25’in üzerinde eğimli alanlar çevreler. Kentin kuzey ve batısında dağların denize yaklaşmasıyla daralan kıyı şeridi, kuzeydoğuda eğimli alanların içerilere doğru kaymasıyla genişler.

KENTSEL ARAZİ KULLANIMI: Ülke ölçülerine göre orta büyüklükte bir kent olan Antalya, sosyo-ekonomik yapısındaki gelişmelere koşut olarak, büyük bir kent olma aşamasındadır. 2016 yılında kentin biçimlenişinin en önemli öğelerinden biri eski yerleşim odağı olan kale ve kale çevresindeki kent merkezidir. Kentin genel biçimi merkez çevresinde yoğunlaşan bir ana yerleşme kütlesi ile bu kütleden bağımsız olarak ana yollar üzerinde gelişen, irili ufaklı yerleşmelerden oluşur. Konut alanları mevcut ana arterler üzerinde yoğunlaşarak kent merkezini çevreler. Tarımsal alanlar yer yer konut alanlarının içlerine dek girerler.

Merkez yanı sıra yerleşim açısından çekici noktalar olan sanayi kuruluşları çevresi ve küçük sanayi çarşısı konut alanlarıyla kuşatılmıştır. Kentin kuzeyindeki Ferrokrom Fabrikası çevresinde kent merkezinden kopuk olarak gelişen gecekondular bu durumun başlıca örneklerindendir.

Antalya tarihi bir ticaret ve zenaat merkezidir. Bizans döneminde Antalya hinterlandında üretilen mallar, Ceneviz deniz ticaret filosu ile üç kıtaya pazarlanırdı. XV. yy’da Antalya, Hint, Yemen ve Mısır ürünlerinin deposu ve Güney Anadolu ürünlerinin ihraç iskelesi haline gelmiştir. Bu dönemde, Antalya’nın yakın çevresinde ihracat yapılan pek çok iskele vardı ve bunlar kentin diğer bölümleriyle sıkı sıkıya bağlantılıydı.

Cumhuriyet sonrası Antalya kentinde dönemde bu yapı değişmeye başlamış, ticaret daha yok kendi alt bölgesine ve ülke imalat sanayii ve ticaret giderek daha büyük pazarına dönük olmuştur. Sanayileşme ile önem kazanmıştır. Antalya’nın göç veren ilgili ilk adımlar Cumhuriyetten sonra bir kent olmaktan çıkıp, göç alan bir kent başlatılmış, ancak asıl gelişme 1960’lardan niteliğine bürünmesi de bu yıllara rastlar. SOnragerçekleşmiştir. Antalya kentinde faal nüfusun %10’un1960’ların başında Antalya ili ekonomisi dan fazlası ticaret sektöründe çalışmaktadır esas olarak tarıma dayalı idi. Söz konusu (Bu sayıya mühendisler, avukatlar, vb dahil değildir). Toptan ticaretin gelişmişliği kentin bölgesel etkinliğini vurgular. Antalya kenti 11 çevresindeki toplama ve dağıtma işlevlerini yüklenmiş bir merkezdir. Kentte imalat düzeyinin düşük olması nedeniyle, ticaret daha çok diğer merkezlerden getirilen malların bölgeye ikinci bir el olarak satışını kapsar. Konaklama ve eğlence hizmetleri açısından Antalya kentinin il içindeki payı küçüktür. Bu hizmetlerde kent bir dağıtım merkezi niteliği üstlenmiştir. Asıl odaklar kıyı kasabalarıdır (Bak. Turizm). Ticaretin Cumhuriyet sonrası dönemde kent içindeki yerleşme çekirdeği, kale kapısı ve hemen yukarısındaki ayakkabıcılar bölgeleridir. Daha sonra üst gelir gruplarının kıyı boyunca yerleşmesiyle birlikte, ticari birimler doğu-batı yönündeki ana yollar boyunca yayılmıştır. Daha sonra gelişme Şarampol ve Güllük caddeleri boyunca kuzeye yönelmiştir. Şarampol Caddesi’nin doğu kesimi daha çok tarım araçları ticaretinde uzmanlaşmıştır. Aynı şekilde Atatürk Caddesi’nin kuzeyinde kalan alanlarda, kırsal talebe dönük ticari birimler yer alır. 2016’lerin başında merkezin Konyaaltı’ na doğru uzanan bölümü ile buraya bağlanan Güllük Caddesi yoğun ticari gelişmeye sahne olan alanlardır. Antalya’da 1970’lerde görülen hızlı kentleşmeyle birlikte, kentin ticaret potansiyeli hayli yükselmiş, ancak kent merkezinde mekânsal talebi karşılayacak yapılaşma gerçekleşememiştir. Merkez’deki işhanlarının çoğu resmi kurumlarca kullanılmaktadır. Kent merkezinde ana caddelere koşut bazı sokaklar ticaret için çekici alanlar olmakla birlikte, buralardaki altyapı eksiklikleri ticaret merkezinin buralara yayılmasını engellemektedir. Bu durum merkezin ana yollar boyunca uzamasına ve dolayısıyla dağılmasına neden olmaktadır. Ticaret merkezinin en önemli sorunlarından biri de otopark yetersizliğidir. Ana yollar üzerinde yer alan dükkânların mal yükleme ve boşaltma işlemleri trafiği aksatmaktadır.

Diyarbakır Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Kentte ana ticaret merkezi dışında, belirgin bir alt merkez oluşmamıştır. 1970’lerin sonunda Antalya kentinde faal nüfusun %6,5’i sanayide çalışmaktadır. Antalya’da büyük ve küçük sanayi ilişkeleri çok düşük düzeydedir. Bu durum büyük ve küçük sanayi işletmelerinin birbirlerinden bağımsız olarak yerleşmeleri şeklinde yansımıştır. Büyük sanayi kuruluşları Antalya’yı diğer merkezlere bağlayan Antalya-Burdur ve Antalya-Mersin yolları üzerinde yerleşmiştir. Bazıları konut alanları içinde kalmıştır. Bunlardan mezbaha ve soğuk hava deposu çevreyi kirletmektedir. Ayrıca denize dökülen sıvı ve katı artıkların yol açtığı kıyı kirlenmesi, turizm potansiyeli yüksek olan Antalya açısından bir sorundur. Antalya kenti faal nüfusunun %2,5’inin yer aldığı küçük sanatlarda gelişme sınırlıdır. Oto tamircileri, demirciler ve oto sanayiine dönük diğer küçük sanayi kolları, Sanayi Çarşısı’nda yer alır. Diğer küçük sanayi işletmelerinin toplandığı bir site yoktur. Ancak bunların bir bölümü merkezin Demirciler İçi bölümü ile Şarampol Caddesi’nin kuzeyinde, bu caddeyi kesen sokaklar boyunca sıralanmıştır. Dükkân büyüklükleri 10-100 m2 arasında değişir. İşletmelerin alan genişleme talebini karşılamak amacıyla bir “küçük sanatlar gelişme alanı” planlanmaktadır. Bölge ve il ölçeğinde hizmet sunan DSİ, Karayolları, YSE, Topraksu gibi kamu kuruluşları kentin kuzey ve kuzeybatısında, ana ulaşım damarları üzerinde yerleşmişlerdir. Bu kuruluşların alanları kendilerine aittir ve gereksinimleri karşılayacak büyüklüktedir. Geniş alan gereksinimi olmayan diğer resmi kurumlar, kent merkezi ve yöresine serpilmiştir. Yaklaşık yarısı kirada oturan bu kurumlar, Güllük ve Hükümet Caddelerinde toplanırlar. Bunların otopark sorunları büyüktür.

KENT İÇİ ULAŞIM: Kentin fiziki yapısı, özellikle merkez ve çevresinde “kendiliğinden” gelişmiştir. Bu yapı ulaşımda çeşitli güçlüklere yol açmaktadır. Merkezdeki yolların seçenekleri yoktur. Seçenek, yaratabilmek için açılmış yollar da güzergâh hataları gibi çeşitli nedenlerle kullanılamamaktadır. Dolayısıyla kent içi yollarda aşırı yığılmalar ortaya çıkmaktadır. Antalya’da kent içi ulaşım yollarının kapasite kullanımları, bu ölçekteki diğer kentlerden yüksektir. Özellikle ana yolların kavşakları işe gidiş- geliş saatlerinde tıkanmaktadır. Kent içinde ve özellikle merkezde otopark için ayrılmış alanlar yetersizdir. Özel otomobil sayısında görülen hızlı artış otopark yetersizliğini daha da ağırlaştırmışım. Ulaşımla ilgili bir başka sorun da, yılın 8 ayında kentte bulunan çok sayıdaki yerli ve yabancı turiste karşın, trafik işaretlemesinin yetersizliğidir. Antalya’da kent içi ulaşım özel araçlar, minibüs, taksi, dolmuş ve belediye otobüsleriyle sağlanmaktadır. Belediye 1970’te 5 otobüsle hizmet vermekte ve yılda yaklaşık 130.000 kişi taşımaktaydı. 2010’te belediye otobüsleri sayısı 12’ye, 2016’de ise 31’e çıkmıştır. 2016’de taşınan yolcu sayısı yılda yaklaşık 7 milyon kişidir.

Diyarbakır’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Diyarbakır Antalya Seferleri
Diyarbakır Antalya Otobüs Firmaları