Erzurum Antalya Otobüs Bileti

Erzurum Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

XX. YÜZYILA GİRERKEN: Osmanlılar Dönemi’nde de önemli bir kent olan Antalya’nın ekonomik gücü, toplumsal yaşamın da canlanmasına yol açmıştır. Kent merkezindeki nüfusun önemli bölümünü oluşturan Hıristiyan azınlıklar kültürel yapının belirleyicisidirler. Kırsal alanlarda göçebe bir yaşam süren Yörükler ve köylüler, kente oranla daha durağan bir yaşam sürmüşler; bu kapalılık içinde geleneksel özelliklerini korumuşlardır. Ancak, Antalya’nın XX. yy’ın hemen öncesindeki görünümüne bakıldığında, Selçuklular Dönemi’ndeki canlılığın yerini giderek durağan bir toplumsal yaşama bıraktığı görülür.

Erzurum Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Tanzimat’la eğitimde ortaya çıkan ikinci kurumsal yapı, XIX. yy’m ikinci yarısı ile XX. yy başlarında Antalya’da da görülmektedir. Geleneksel eğitim kurumu medreselerle “ilk mektepler”, etkinliklerini bir süre yan yana sürdürmüşlerdir. Sadece Antalya Merkezi’nde 19 medrese vardı. ilçelerde de medreselerle ilkmektepler bir arada bulun maktaydı. Birçok ünlü bilim adamı ve hukukçunun yetiştiği Akseki ilçesi’nde, başta Ibradı olmak üzere, birçok köyde medrese bulunmaktaydı. 3 Mart 1924 tarihli “Tevhidi Tedrisat Kanunu” ile tüm ülkede olduğu gibi burada da eğitim birliği sağlanmıştır. Başlangıçta Antalya, Burdur ve Muğla illerini kapsayan “Maarif Eminliği” örgütü, 1931’de çıkarılan bir yasa ile kaldırılmış, illerde Milli Eğitim Müdürlükleri kurulmuştur.

OKURYAZARLIK: Antalya ili, okuryazarlık bakımından 2010’lara değin Türkiye ortalamasının gerisinde kalmıştır. 1945’te Antalya’da okuryazar oranı tr/o27,2 iken, bu oran Türkiye için %28,9’du. Yirmi yıl sonra okuryazarları %50’ye yaklaşan Antalya, az farkla Türkiye ortalamasının önüne geçmiştir. Altmışlı yıllarda Antalya’da okuryazarlıkta hızlı bir gelişme olmuş, okuma-yazma bilenlerin oranı 2010-2011 arasında %38,7’ den %57’ye yükselmiştir. 2010’te Antalya’ da her 100 kadından 55’i, her 100 erkekten de 79’u okuryazardı.

İLKÖĞRETİM: Birçok illerde olduğu gibi, Antalya’da da 1923-1927 arasında ilkokul sayısında düşüş görülmektedir. 1927’ de başlayan artışlar da düzensizdir. 1932’de ilkokul sayısı 124 iken, 1937’de 97’ye düşmüştür. Dalgalanmalar, büyük ölçüde köy ilkokullarından gelmektedir. Kent ilkokullarının sayısı 19-22 arasında değişmektedir. 1937-1943 arasında köy okulları sayısında önemli bir artış vardır (Eğitmen kurslarının ve Köy Enstitüleri’nin açılması sonucu). 1937’de 76 olan köy okulu sayısı; 1943’te 87’si öğretmenli, 122’si eğitmenli olmak üzere 209’a ulaşmıştır. Artış %175’dir. İzleyen yıllarda daha yavaş bir hızla artan ilkokul sayısı 2011-2012’de 480’e, 1978-2015’ da 905’e çıkmıştır. 2016-1981 ’de bu sayı 918’e ulaşmıştır (Tablo 27). 1927-1978 arasında ilkokul sayısında artış 7 kata yakın Jİmuştur (Aynı artış Burdur’da 2,5 kattan çok, Muğla’da ise 4 kattır). Köy ilkokullarının sayısındaki artış, aynı sürede 8 kata yakındır. Buna karşın, 1978-2015 öğretim yılında Antalya’da 20 köy okulsuzdur. Köy ilkokullarından 39’u geçici yapılarda, barakalarda barınmaktadır.

Erzurum’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Erzurum Antalya Seferleri
Erzurum Antalya Otobüs Firmaları