Kırşehir Antalya Otobüs Bileti

Kırşehir Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

DİNSEL YAPI VE BOŞ İNANÇLAR: Antalya yöresinde önemli bir yeri olan Hıristiyan azınlıkların Cumhuriyetten önce kentten ayrılmasından sonra, Müslümanlık nüfusun tümünü kapsamıştır. Kırsal yörelerde olduğu gibi, birçok kent merkezinde de dinselliğin gücü büyüktür. Bu özellik, köylerde daha büyük ağırlık kazanır. Dinselliğin yaşamı belirleyici gücünün yanı sıra birçok boş inançlar da bireyler ve toplumsal yaşam üzerinde etkilidir. Yöredeki halk inanışlarında, Türkler’den önceki dönemlerden kalmış olanlar da vardır. Tarih boyunca, Antalya ve yöresine egemen olan çeşitli güçler, kendilerinden önceki uygarlıkları benimseyerek ve yeniden biçimleyerek renkli bir kültürel yapının oluşumunu sağlamışlardır. Türklerle birlikte gelen inanışlar arasında, Müslümanlığın Anadolu’ya yayılmasından sonra ortaya çıkan ve günah-sevap ikileminden kaynaklanan inanışlar davardır. XI. yy’daki göçlerle Anadolu’ya gelip yöreye yerleşen Teke Yörükleri de Antalya yöresindeki halk inanışlarına kendi özgün geleneklerini taşımışlardır. Günümüzde de etkileri sürüp giden bu tip halk inanışlarına şu örnekler verilebilir:

 • Kapı eşiğine oturan iftiraya uğrar.
 • Gece aynaya bakan deli olur.
 • Gece saçlarını tarayan gurbete düşer.
 • Uyurken ellerini bacaklarının arasına koyan kişinin kısmeti kesilir.
 • Kedi öldürenler ancak, yedi camiye süpürge asarlarsa günahtan kurtulurlar.
 • Uzanıp yatanların üzerinden atlanırsa boyları uzamaz; uzaması için üç kez daha atlamak gerekir. •Cuma günü temizlik yapıp dikiş dikenlerin kısmeti kesilir.
 • Salı, cumartesi, cuma ve ayın son çarşambası çamaşır yıkamak uğursuzluk getirir. •Yemek sofrasına yakın oturmayanlar sevdiğine kavuşamaz.
 • Sofrada ekmeği çok ufalayanın çocuğu çok olur.
 • Sofrada ekmek kırıntılarını toplayan zengin olur.
 • Ayakta yemek yenirse evin bereketi kaçar.
 • Ölü geçerken hemen ayağa kalkılmazsa ölünün ağırlığı basar.
 • Yatırlar: Antalya’da halkın değişik inançlarla ziyaret edip adaklar adadığı yatırlar, özellikle Türkmen dervişlerinin mezarlarıdır. “Antalya Notlan” adlı incelemesinde Ekrem Reşit, yatırlar konusundaki inancın köklerini şöyle açıklamaktadır: “Erenler vaktiyle insandılar. Allaha ibadet ettikçe, dünyanın bütün fenalıklarından uzaklaştıkça erdiler ve istedikleri şekle gelebildiler: Rüzgâr, kuş, vs… Erenler, istedikleri bir dağın başına gelir, konarlar. Oraya derhal bir türbe yapılır ve ibadetgâh olur… Erenler herkese görünmezlermiş. Onları ancak, her zaman ibadet ile meşgul olan, Allaha yaklaşan Müslüman adamlar görebilirler. Görülen ve malûm olan Erenlerin hepsi de çok eski zamanlardan kalmışlardır. Onun için pek muhterem ve ulvîdirler.”. Ekrem Reşit, incelemesinde, “ehl-i keramet olanların vücutlarının çürümediklerine, bunların mürşid-i kâmil olduklarına, dağ, taş, dere vesairenin dahi ruhlarının varlığına” inanıldığım da belirtmektedir. Antalya’da bu nitelikteki yatırlar, özellikle Akseki ve Elmalı yöresinde toplanmıştır. Dağ köylerinde, özellikle Kepez’de, konar-göçer olarak yaşayan Türkmenler çeşitli tekkeler kurmuşlardır. Karaca’da, Yunus Şeydi gibi önderlerin ve müridlerinin mezarları yatır sayılarak ziyaret edilmektedir. Ayrıca, bu tür yatırların bir bölümü vakıf niteliği kazanmış, ayrı toprak ve gelir kaynaklan edinmişlerdir. Okunmuş, üflenmiş çivi-demir ve suyun şifalı olacağı; perşembe, cuma günlerinin uğurlu olduğu; eşiğe saygı ve çekinme; gece aynaya bakmanın uğursuzluk getireceği gibi inançlar yaygındır.

Kırşehir Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Antalya’da Tahtacılar arasında da yaygın inançlar bulunmaktadır. Bunlar, “dede” yi en üstün kişi olarak görme, mumu kutlu sayma gibi inançlardır. Mezarı Tekke Köyü’nde olan Abdal Musa, yörede halk arasında çeşitli dilek ve adaklar için ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretler sırasında kurban da kesilmektedir. Teke (Antalya) yöresinde dağınık olarak yerleşen Türkmenler, yatır ve ziyaret gibi geleneklerini sürdürmüşlerdir. Bu yatırlardan günümüze ulaşanları çok azdır. Uzun Dede Türbesi: Türkmenler’in Anadolu’ya yayılmaları sırasında Antalya yöresindeki öncülerinden biri de Çatal Seydi’dir. Halk arasında bir ermiş olarak görülen Çatal Şeydi, yayla zamanı “Uzun Dede” adı verilen yörede ölmüştür. Bu yörede, yazıtı bulunmayan iki mezar bulunmaktadır. Mezarlardan birinde Çatal Şeydi’ nin gömülü olduğu söylenmektedir. Halkın sıkça ziyaret ettiği bir yerdir. Yılancık Ocağı: Akseki’nin Orman Köyü’nde halk arasında “Yılancık Ocağı” adıyla anılan bir ziyaret yeri vardır. Ocağın, bazı sayrılıklar için iyileştirici bir etkisi olduğu inancı yaygındır. Hacet Kanı: Akseki’nin Dutluca (Gelves) Köyü’nde Pir Ahmet ya da müritlerinden birinin olduğu sanılan bir türbe bulun maktadır. Türbe, özellikle hacı adaylarınca ziyaret edilmekte ve kurban kesilmektedir. Bu gelenekten dolayı ziyaret halk arasında “Hacet Kanı” adıyla bilinir. İhsaniye Köyü Yatırları: Aksu Bucağı’ nın kuzeybatısındaki İhsaniye Köyü, Girit göçmenlerinin yerleştiği bir merkez olmuştur. Köyün çevresinde üç yatır bulunmaktadır. Bunlardan birinde bir kızın yatmakta olduğuna, bazı geceler beyaz entarisiyle mezarından çıkıp dolaştığına inanılır. Halk kayıp, kaza, zarar gibi durumlarda yatıra gelip adak adar. Adayanın geçim durumuna göre değişen adaklar: keçi, koyun, tavuk gibi hayvanlar ya da lokum, şeker gibi tatlı yiyeceklerdir.

Kırşehir’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Kırşehir Antalya Seferleri
Kırşehir Antalya Otobüs Firmaları